Obec Pátek
AKTUALITY:
Svoz tříděného odpadu - skla
V pátek 29. září 2023 proběhne v obci Pátek svoz tříděného odpadu - SKLA - od jednotlivých nemovitostí.
Našel se pes
Dnes se našel v Pátku malý pejsek. K vyzvednutí je v Mateřské škole Pátek Viz foto.
Obecní knihovna v Pátku - uzavření
Obecní knihovna v Pátku bude v týdnu od 25. září 2023 do 29. září 2023 uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Integrovaná doprava Středočeského kraje
Informační zpravodaj PID Dovolujeme si poslat další vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující...
Integrovaná doprava Středočeského kraje
V příloze naleznete informace k rozsáhlejším výlukám na železnici ve Středočeském kraji (říjen – prosinec...
Přehlídka středních škol v Nymburku
Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci s Úřadem práce Nymburk pořádají prezentační výstavu...

všechny aktuality
Obec Pátek

Bezpečně za sportem

Název projektu:     BEZPEČNĚ ZA SPORTEM

 

Registrační číslo:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011137

 

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší problém zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob v obci Pátek . Zvláštní důraz je přitom kladen na bezpečný a bezbariérový přístup k autobusovým zastávkám, které jsou využívány převážně dětmi a seniory, a dále k multifunkčnímu sportovišti, kde probíhá zvýšený pohyb osob zvláště v důsledku sportování široké veřejnosti a pravidelným tréninku členům místních sportovních klubů až do pozdních večerních hodin. Vedle zajištění bezpečného bezbariérového pohybu řeší projekt i problém dostatečného osvětlení nejen chodníku, ale i míst pro přecházení.
Významné je i řešení vsakování povrchových vod v zelených pásech podél chodníků, které napomáhá k efektivnímu hospodaření s vodními zdroji v obci.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je úprava stávajících chodníků obce Pátek podél silnice III. třídy včetně vybudování veřejného osvětlení a dvou nových míst pro přecházení pro zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí navrhovaných úprav je i řešení části vjezdů do jednotlivých usedlostí a to pouze v rozsahu plochy budovaného chodníku - viz dodatek č. 1 PD. Podrobně jsou výstupy projektu popsány ve schválené projektové dokumentace pro spojené stavební a územní řízení zpracované Ing. arch. Jiřím Dvořákem, zpracované v 11/2021 Stavební úpravy rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v obci Pátek ? větev 1 část B, C - 2. etapa d.

Zároveň je realizací projektu naplněn specifický cíl č. 1.2.2 SCLLD MAS Mezilesí - Zvýšení bezpečnosti v dopravě, bezbariérová a ekologická doprava, včetně studií Opatření na zklidňování dopravy - dopravní značení, zpomalovací prahy, světelná signalizační zařízení, podpora budování bezbariérových zastávek, chodníků.


 

Harmonogram projektu (plánovaný):       01.11.2021 – 31.10.2022   

 

Financování projektu (plánované):

Celkové výdaje na projekt                             3 732 513,16

Celkové způsobilé výdaje projektu                 1 725 622,00

Celkové nezpůsobilé výdaje                          2 006 891,16

Podpora z IROP                                           1 639 340,90

Vlastní zdroje                                              2 093 172,26

  

Dodavatel stavebních prací:                               

CE-DA servis s.r.o.                                      

Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek                                            

IČO: 061 84 502                                              

  

Poskytovatel dotace:

Integrovaný regionální operační program
zpět na projekty