Obec Pátek
AKTUALITY:
ZŠ Křečkov - nabídka pracovního místa na úklid
Základní škola a mateřská škola Křečkov přijme pracovnici na úklid mateřské školy. Více informací v příloze.
Obecní knihovna v Pátku - uzavření
Obecní knihovna v Pátku bude v týdnu od 22. července 2024 do 26. července 2024 uzavřena. Děkuji za pochopení.
Sběrné místo v Pátku - uzavření
Sběrné místo v Pátku bude z důvodu rekonstrukce do odvolání uzavřeno. V naléhavých případech kontaktujete Obecní úřad v...
Integrovaná doprava Středočeského kraje
Dobrý den, dovolujeme si Vás upozornit na následující novinky a aktualizace na webu Pražské integrované dopravy www.pid.cz. Zpravodaj PID...
Přerušení dodávky elektrické energie - 15. 7. 2024
Jménem ČEZ Distribuce, a.s., si Vás dovolujeme informovat  o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Pátek, které...
Přerušení dodávky elektrické energie 22.7.2024
Jménem ČEZ Distribuce, a.s., si Vás dovolujeme informovat  o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Pátek, které...

všechny aktuality
Obec Pátek

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů

 

Obec Pátek

IČO: 00239593

sídlo: Pátek 14, 290 01 Pátek

zastoupená: starostou Jiřím Buluškem

 

Co jsou osobní údaje a jak jsou chráněné

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů fyzických osob („občanů“, „subjektů údajů“) v rámci Správce OÚ Pátek je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Správce OÚ Pátek zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Správce OÚ Pátek v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů subjektů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Správci OÚ Pátek zvláštními zákony, případně též smlouvami. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Správce OÚ Pátek provádí jen výjimečně (např. při pořádání akcí, kdy je nutná předchozí registrace).

Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které Správce OÚ Pátek uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů občanů (fyzických osob), respektuje Správce OÚ Pátek jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů. Správce OÚ Pátek respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Správce OÚ Pátek zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci kterým je Správce OÚ Pátek pověřen, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Správce OÚ Pátek zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, především se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění a č. 111/2019 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, v platném znění  a s Nařízením EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený subjekt právo, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Správce OÚ Pátek pak subjektu prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Správce OÚ Pátek, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

 

Jak zpracováváme osobní údaje

Zpracování osobních údajů Správcem OÚ Pátek je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro občany (či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné, srozumitelné a podávané jasnými a jednoduchými jazykovými prostředky. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující zabránění neoprávněného přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování).

Správce OÚ Pátek, jako správce osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedl vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel systémů zabezpečení osobních údajů.

V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU 2016/679 (GDPR), provedl Správce OÚ Pátek nové posouzení vlivu všech zpracování na ochranu osobních údajů, s cílem posoudit konkrétní pravděpodobnost a závažnost rizik. Při tomto posouzení zohlednil Správce OÚ Pátek povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik. Opatření k zabezpečení systémů, informací, dat a osobních údajů a konkrétní technická, organizační a bezpečnostní opatření, která Správce OÚ Pátek přijal a průběžně zpřesňuje, aby zajistil soulad s Nařízením EU, jsou v této souvislosti nově rozpracována v interních dokumentech a směrnicích Správce OÚ Pátek. Součástí těchto opatření je i jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Které osobní údaje zpracováváme

Ověřování podpisů a listin dle zákona. 21/2006 Sb., o ověřování:

• Účel zpracování: agenda ověřování podpisů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 10 let

 

CzechPOINT:

• Účel zpracování: vydávání výpisů dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 15 let


Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

• Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let


Stížnosti občanů:

• Účel zpracování: příjem a vyřizování stížností, dle § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let


Výběrové řízení na pracovní pozici:

• Účel zpracování: evidence žadatelů pro výběrová řízení, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – trestná činnost
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let


Personální a platová agenda:

• Účel zpracování: zajištění pracovně právních vztahů a všech povinností s nimi spojených dle zákoníku práce a navazujících zákonů (zejména daně, sociální a zdravotní pojištění)
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – zdravotní stav
• Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce + osoby s jiným vztahem ke správci
• Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: až 50 let dle spisového řádu


Střet zájmů - registr oznámení:


• Účel zpracování: vedení registru oznámení dle § 14 odst. 1 písm. g zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a majetkové údaje
• Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce + osoby s jiným vztahem ke správci
• Kategorie příjemců údajů: správce, osoby bez vztahu ke správci
• Doba uchování: 5 let


Krizové a obranné plánování:

• Účel zpracování: dokumentace sloužící k ochraně obyvatelstva při vyhlášení krizových stavů, povinnosti ze zákonů č. 240/2000 Sb., a 222/1999 Sb.
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce, osoby s jiným vztahem ke správci, osoby bez vztahu ke správci
• Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: 5 let


Přístup k utajovaným informacím:

• Účel zpracování: doložení splnění podmínek k přístupu k utajované informaci, povinnost ze zákona č. 412/2005Sb.
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – trestná činnost
• Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 10 let
 

Přísedící soudu:

• Účel zpracování: volba přísedících soudu, § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – trestná činnost
• Kategorie subjektu údajů: osoby bez vztahu ke správci
• Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: 5 let
 

Petice:

• Účel zpracování: příjem a vyřizování petic, dle § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 10 let

 

Čestné občanství:

• Účel zpracování: evidence návrhů na udělení ocenění, dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce + osoby bez vztahu ke správci
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let


Ocenění:

• Účel zpracování: evidence návrhů na udělení ocenění, evidence návrhů na udělení ocenění, dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce + osoby bez vztahu ke správci
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let

 
Přestupkové řízení:

• Účel zpracování: vedení přestupkového řízení zejména dle zákona č. 200/1990 Sb., přestupcích v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: 5 let


Zprávy o pověsti:

• Účel zpracování: zprávy o pověsti pro účely trestního řízení a prověrky fyzické osoby a držitele zbrojního průkazu (zákon č.141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 415/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu)
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – trestná činnost
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: 5 let
 

Místní referendum:

• Účel zpracování: provádění místního referenda dle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce + osoby bez vztahu ke správci
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 10 let

 

Evidence daní a poplatků:

• Účel zpracování: evidence daní a poplatků, dle zákona č. 280/2009Sb. daňový řád, a zákona 565/1990 412/2005Sb., o místních poplatcích,
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 20 let


Veřejné zakázky:

• Účel zpracování: realizace zakázky, uzavírání smluv a objednávek
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 10 let


Vydávání občanských průkazů:

• Účel zpracování: vydávání občanských průkazů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: 20 let


Cestovní doklady:

• Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: 15 let


Řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidiče:

• Účel zpracování: vydávání řidičských a profesních průkazů řidiče
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: po dobu života řidiče plus 1 rok po jeho úmrtí

 

Evidence motorových vozidel:

• Účel zpracování: evidence motorových vozidel
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: 5 let po vyřazení vozidla


Postup podle zákona o ochraně ovzduší:

• Účel zpracování: postup dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let po uzavření spisu


Postup podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění: 

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 až 50 let po uzavření spisu 
 

Vodoprávní evidence:

• Účel zpracování: zpracování údajů dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 až 50 let po uzavření spisu


Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací:

• Účel zpracování: postup dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 1 rok


Postup podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu


Postup podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let po uzavření spisu


Poskytování informací dle zákona č. 123/19989 Sb., o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí, v platném znění:

• Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 123/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let


Postup podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění:

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 15 let po uzavření spisu


Postup podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění:

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu

 

Postup podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy dle zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 10 let


Postup podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských zdrojů rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění:

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
 • Kategorie příjemců údajů: správce
 • Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu


Postup podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu


Postup podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění:

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu 


Postup podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění:

• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 až 10 let po uzavření spisu

 

Řízení vedená podle zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

• Účel zpracování: regulace stavební činnosti - vedení správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s fyzickými i právnickými osobami
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: trvale - po dobu existence stavby


Přidělování čísel popisných a evidenčních:

• Účel zpracování: označování staveb
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: trvale - po dobu existence stavby


Obecní živnostenský úřad:

• Účel zpracování: postupy ve věcech dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: osoby s jiným vztahem ke správci, zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 10 let


Evidence zemědělských podnikatelů:

• Účel zpracování: vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele nebo vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: osoby s jiným vztahem ke správci, zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 10 let


Kuratela pro dospělé:

• Účel zpracování: péče o osoby v nepříznivé soc. situaci (návrat z výkonu vazby a trestu odnětí svobody), zákon č. 108/2006S b., o sociálních službách, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (citlivé údaje: trestná činnost), jiné osobní údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické osoby v ČR)
• Doba uchování: 10 let


Sociálně-právní ochrana dětí:

• Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje, jiné osobní údaje
• Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, osoby s jiným vztahem k oznamovateli, osoby bez vztahu k oznamovateli
• Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické i fyzické osoby v ČR)
• Doba uchování: 15 let


Sociální práce:

• Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
• Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické osoby i fyzické osoby v ČR)
• Doba uchování: 10 let


Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění:

• Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: identifikační a adresné údaje
• Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, osoby s jiným vztahem k oznamovateli
• Kategorie příjemců údajů: oznamovatel, jiní příjemci (právnické a fyzické osoby v ČR)
• Doba uchování: 10 let


Parkovací průkazy:

• Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel
• Doba uchování: 10 let


Veřejné opatrovnictví:

• Účel zpracování: agenda veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, vedená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje, jiné osobní údaje
• Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, osoby s jiným vztahem k oznamovateli
• Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické a fyzické osoby v ČR)
• Doba uchování: 5 let

 

Zástup při uzavírání smluv o poskytování sociální služby:

• Účel zpracování: agenda vedená dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce, oznamovatel, jiní příjemci (právnické a fyzické osoby ČR)
• Doba uchování: 10 let


Sociální pohřby:

• Účel zpracování: agenda vedená na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektů údajů: osoby s jiným vztahem k oznamovateli
• Kategorie příjemců údajů: správce, jiní příjemci (právnické osoby ČR, fyzické osoby ČR)
• Doba uchování: 5 let


Stanovení úhrady za stravu a péči:

• Účel zpracování: agenda vedená na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) správce, členové oznamovatele
• Kategorie příjemců údajů: správce, klienti správce, právnické nebo fyzické osoby v ČR
• Doba uchování: 5 let


Nálezy věcí a zvířat:

• Účel zpracování: evidence a přihlášení nálezu věci nebo zvířete dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 3 roky

 
Zpracování případů protiprávního jednání:

• Účel zpracování: řešení přestupků a zpracování podkladů pro příslušné orgány, dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – trestná činnost
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce, právnické osoby v ČR
• Doba uchování: 3 roky


Pořizování obrazových a zvukových záznamů z veřejných prostranství a zákroků:

• Účel zpracování: dokladování protiprávního jednání, prevence, identifikace osob, dle § 24b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – trestná činnost
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: 1 rok


Oznámení od občanů (veřejnosti):

• Účel zpracování: evidence oznámení (podnětů) od občanů, dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce, právnické a fyzické osoby v ČR
• Doba uchování: 3 roky


Zjišťování totožnosti osoby při právním zájmu jiného občana:

• Účel zpracování: poskytnutí totožnosti osoby při právním zájmu další osoby, dle §12 odst. 2 písm. e),f) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce, fyzická osoba v ČR i v zahraničí
• Doba uchování: 3 roky


Žádosti o podání vysvětlení od občana:

• Účel zpracování: využití oprávnění požadovat vysvětlení, dle §12 odst. 2 písm. c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – trestná činnost
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce, právnické osoby v ČR
• Doba uchování: 3 let


Hlášení pobytu obyvatel:

• Účel zpracování: evidence, přihlášení, změny a zrušení trvalého pobytu
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce, + jiní příjemci – právnické a fyzické osoby v ČR
• Doba uchování: 75 let, u poskytnutí údajů z informačního systému EO 5 let


Matrika:

• Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: narození – 100 let, manželství, úmrtí – 75 let, změna jména a příjmení 20 let


Volební seznamy:

• Účel zpracování: stálý seznam voličů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován
 

Volební komise:

• Účel zpracování: zajištění voleb
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: osoby s jiným vztahem k oznamovateli
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let


Vydávání voličských průkazů:

• Účel zpracování: zajištění voleb - vydávání voličských průkazů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let


Postup podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění:

• Účel zpracování: postup podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 až 15 let po uzavření spisu

 

Centrální registr dopravců (CRD):

• Účel zpracování: zpracování údajů dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: po dobu platnosti oprávnění k podnikání


Postup podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), v platném znění:
 
• Účel zpracování: vedení správních řízení a další postupy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), v platném znění
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 až 20 let po uzavření spisu

 

Soudní řízení:

• Účel zpracování: sporná a nesporná řízení před soudy, návrhy, žaloby, exekuce, odvolání
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR
• Doba uchování: 5 let

 

Smlouvy o kulturním vystoupení, o spolupráci, o dílo, o vytvoření díla:

• Účel zpracování: smlouvy o kulturním vystoupení, smlouvy o spolupráci, smlouvy o dílo, smlouvy o vytvoření díla a jeho dalším užití, zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let


Smlouva darovací, o pronájmu, o výpůjčce:

• Účel zpracování: žádosti, administrace, darovací smlouvy, smlouvy o pronájmu, smlouvy o výpůjčce
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce
• Kategorie příjemců údajů: správce
• Doba uchování: 5 let

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů čili DPO

Obec Pátek zřídila funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Tuto funkci vykonává Ing. Barbora Bahníková, telefon: +420 773 518 462, e-mail: gdpr@barborabahnikova.cz

S případnými dotazy a podněty Vám ráda pomůže.

 

Výroční zpráva o zpracování osobních údajů

období 1.7.2023 - 31.12.2023

období 1.7.2022 - 31.12.2022

období 1.7.2021 - 30.6.2022

období 1.7.2020 - 30.6.2021

období 1.1.2019 - 30.6.2020

 

 

Aktualizace

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů).

Poslední změna byla provedena 10.9.2020 8:30 hodin.