Obec Pátek
AKTUALITY:
Mimořádné opatření prodlouženo do 11. dubna 2020
Od 1. dubna 2020 pokračuje až do 11. dubna 2020 zákaz volného pohybu osob na území ČR. Tedy omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně...
Svozové dny v Pátku - 2. čtvrtletí
Svozové dny odpadu v 2. čtvrtletí roku 2020   Svoz tříděného odpadu od jednotlivých nemovitostí bude probíhat: svoz žlutých...
Nakládání s odpadem během epidemie
Nakládání s odpadem během epidemie Pokud občan používá roušky jako preventivní opatření, není virem COVID-19 nakažený,...
Používání ochranných prostředků
Používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je...
Mimořádná opatření ze dne 23. 3. 2020
Od 24. března 2020 pokračuje až do 1. dubna 2020 zákaz volného pohybu osob na území ČR. Tedy omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu...
Prosba občanům
Vážení občané,  obracíme se na Vás s velkou prosbou, zda nemáte doma nějakou prádlovou gumu. Dobrovolnice v mateřské škole...

všechny aktuality
Obec Pátek

Územní plán obce

Zastupitelstvo obce Pátek, příslušné podle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon “), za použití § 43 odst. (4) a § 54 odst. (2) stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s ust. § 188 odst. (4) stavebního zákona, po projednání na zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 18. 08. 2015 a v souladu s usnesením č. 12 – 9 / 2015 formou opatření obecné povahy

 

 v y d á v á

 

Ú z e m n í    p l á n    P Á T E K,

 

 

který je v souladu s ust. § 13 odst. (1) a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 

Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je jako Příloha č. 1 textová a grafická část územně plánovací dokumentace Územního plánu Pátek (výrok), zpracovaná projektantem v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb..

 

Příloha č. 1 obsahuje tyto části:


Textová část územního plánu Pátek

A. Vymezení zastavěného území.................... 4

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.................... 4

C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.................... 5

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich umisťování.................... 8

E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod.................... 9

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití ploch (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).................... 11

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům  a stavbám vyvlastnit.................... 20

H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.................... 20   

CH. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.................... 21

 

Grafická část územního plánu Pátek

1. Výkres základního členění území                                            M 1 : 5 000 (počet listů 4)

2. Hlavní výkres                                                                         M 1 : 5 000 (počet listů 4)

3. Výkres VPS, VPO a asanací                                                  M 1 : 5 000 (počet listů 4)

4. Výkres technické infrastruktury                                               M 1 : 5 000 (počet listů 4)

 

O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění opatření obecné povahy obsahuje textovou a grafickou část odůvodnění ÚP Pátek.

Textová a grafická část dokumentace odůvodnění ÚP Pátek zpracovaná projektantem a pořizovatelem v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, je nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy jako Příloha č. 2.

 

Příloha č. 2 obsahuje tyto části:


Grafická část odůvodnění ÚP Pátek

5. Koordinační výkres                                                              M 1 : 5 000  (počet listů – 4)

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF                                    M 1 : 5 000  (počet listů – 4)

7. Výkres širších vztahů                                                           M 1 : 5 000  (počet listů – 1)

     

 

Odůvodnění ÚP Pátek – textová část

1. Postup pořízení územního plánu.................... 24

 

2. Výsledek přezkoumání územního plánu - § 53, odst. 4 SZ.................... 25

 

2a) soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.................... 25

 

2b) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území.................... 27

 

2c) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.................... 28

 

2d) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení.................... 28

 

3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5a) až 5f) stavebního zákona.................... 28

 

3a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odstavce 4 stavebního zákona.................... 28

 

3b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.................... 28

 

3c) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5.................... 29

 

3d) Stanovisko, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.................... 29

 

3e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.................... 29

 

3f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.................... 49

 

4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb., část II odst. 1a) až 1d).................... 51

 

4a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.................... 51

 

4b) Vyhodnocení splnění zadání.................... 51

 

4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR (§ 43 odst. 1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení.................... 51

 

4d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.................... 51

 

5. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu a jejich odůvodnění.................... 53

 

6. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.................... 53

 

Zastupitelstvo obce Pátek ověřilo v souladu s ust. § 54 odst. (2) stavebního zákona, v platném znění, že Územní plán Pátek není v rozporu s Politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje Středočeského kraje), se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

Dokumentace Územního plánu Pátek, tj. textová a grafická část výroku ÚP a textová a grafická část odůvodnění ÚP, včetně dokladové části o jeho pořízení je v souladu s ust. § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena na Obecním úřadu Pátek a na Městském úřadu Poděbrady, odboru výstavby a územního plánování – úřadu územního plánování (bez dokladové části o jeho pořízení). Územní plán Pátek bude dále poskytnut Městskému úřadu Poděbrady, odboru výstavby a územního plánování – stavební úřad a Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje (bez dokladové části o jeho pořízení).

 

P o u č e n í

Proti Územnímu plánu Pátek vydanému formou opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek.

 

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky s oznámením o jeho vydání.

 

Jiří Bulušek - starosta                                  Iveta Zikmundová - místostarosta

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:


Příloha č. 1:        Dokumentace ÚP Pátek (textová a grafická část)

Příloha č. 2:        Dokumentace odůvodnění ÚP Pátek (textová a grafická část)

 

 

Vyvěšeno dne:    08. 09. 2015

Sejmuto dne:      23. 09. 2015

 

Naše značka:  0252/2015/OBEC                            V Pátku dne: 08.09.2015

                                                                                       

 

 

souborvelikost název
pdf 1,4 MB TEXTOVÁ ČÁST
pdf 715,7 kB 1_ZCU
pdf 813,2 kB 2_HLV
pdf 555,7 kB 3_VPS
pdf 738,9 kB 4_TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
pdf 1,0 MB 5_KOORDINAČNÍ VÝKRES
pdf 740,0 kB 6_ZÁBOR ZPF
pdf 4,1 MB 7_ŠIRŠÍ VZTAHY