Obec Pátek
AKTUALITY:
Svoz tříděného odpadu - skla
Ve středu 29. května 2024 proběhne v obci Pátek svoz tříděného odpadu - SKLA - od jednotlivých nemovitostí.
Pohádka v Libici nad Cidlinou
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou zve malé i velké diváky na pohádku Heřmánková víla. Podle motivů...
Koncert na hřišti v Pátku
Hospůdka na hřišti v Pátku vás srdečně zve v sobotu 1. června 2024 od 19,30 hodin na koncert skupiny BEZJACKU. Je to alt/pop - rocková kapela z Poděbrad,...
Přerušení dodávky elektrické energie
ČEZ Distribuce oznamuje, že v obci Pátek dojde v pátek 14. června 2024 v čase od 7,30 hodin do 15 hodin k odstávce elektřiny. Týká se pouze části obce,...
Našel se klíč
V lokalitě u rybníka Hliňáku v Pátku se našel klíč od auta. K vyzvednutí na Obecním úřadě v Pátku. Denně od 8 hodin do 12 hodin,...
Integrovaná doprava Středočeského kraje
Dobrý den, dovolujeme si Vás upozornit na následující novinky a aktualizace na webu Pražské integrované dopravy www.pid.cz. Zpravodaj PID...

všechny aktuality
Obec Pátek

Územní plán obce

Zastupitelstvo obce Pátek, příslušné podle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon “), za použití § 43 odst. (4) a § 54 odst. (2) stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s ust. § 188 odst. (4) stavebního zákona, po projednání na zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 18. 08. 2015 a v souladu s usnesením č. 12 – 9 / 2015 formou opatření obecné povahy

 

 v y d á v á

 

Ú z e m n í    p l á n    P Á T E K,

 

 

který je v souladu s ust. § 13 odst. (1) a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 

Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je jako Příloha č. 1 textová a grafická část územně plánovací dokumentace Územního plánu Pátek (výrok), zpracovaná projektantem v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb..

 

Příloha č. 1 obsahuje tyto části:


Textová část územního plánu Pátek

A. Vymezení zastavěného území.................... 4

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.................... 4

C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.................... 5

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich umisťování.................... 8

E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod.................... 9

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití ploch (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).................... 11

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům  a stavbám vyvlastnit.................... 20

H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.................... 20   

CH. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.................... 21

 

Grafická část územního plánu Pátek

1. Výkres základního členění území                                            M 1 : 5 000 (počet listů 4)

2. Hlavní výkres                                                                         M 1 : 5 000 (počet listů 4)

3. Výkres VPS, VPO a asanací                                                  M 1 : 5 000 (počet listů 4)

4. Výkres technické infrastruktury                                               M 1 : 5 000 (počet listů 4)

 

O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění opatření obecné povahy obsahuje textovou a grafickou část odůvodnění ÚP Pátek.

Textová a grafická část dokumentace odůvodnění ÚP Pátek zpracovaná projektantem a pořizovatelem v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, je nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy jako Příloha č. 2.

 

Příloha č. 2 obsahuje tyto části:


Grafická část odůvodnění ÚP Pátek

5. Koordinační výkres                                                              M 1 : 5 000  (počet listů – 4)

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF                                    M 1 : 5 000  (počet listů – 4)

7. Výkres širších vztahů                                                           M 1 : 5 000  (počet listů – 1)

     

 

Odůvodnění ÚP Pátek – textová část

1. Postup pořízení územního plánu.................... 24

 

2. Výsledek přezkoumání územního plánu - § 53, odst. 4 SZ.................... 25

 

2a) soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.................... 25

 

2b) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území.................... 27

 

2c) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.................... 28

 

2d) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení.................... 28

 

3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5a) až 5f) stavebního zákona.................... 28

 

3a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odstavce 4 stavebního zákona.................... 28

 

3b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.................... 28

 

3c) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5.................... 29

 

3d) Stanovisko, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.................... 29

 

3e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.................... 29

 

3f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.................... 49

 

4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb., část II odst. 1a) až 1d).................... 51

 

4a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.................... 51

 

4b) Vyhodnocení splnění zadání.................... 51

 

4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR (§ 43 odst. 1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení.................... 51

 

4d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.................... 51

 

5. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu a jejich odůvodnění.................... 53

 

6. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.................... 53

 

Zastupitelstvo obce Pátek ověřilo v souladu s ust. § 54 odst. (2) stavebního zákona, v platném znění, že Územní plán Pátek není v rozporu s Politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje Středočeského kraje), se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

Dokumentace Územního plánu Pátek, tj. textová a grafická část výroku ÚP a textová a grafická část odůvodnění ÚP, včetně dokladové části o jeho pořízení je v souladu s ust. § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena na Obecním úřadu Pátek a na Městském úřadu Poděbrady, odboru výstavby a územního plánování – úřadu územního plánování (bez dokladové části o jeho pořízení). Územní plán Pátek bude dále poskytnut Městskému úřadu Poděbrady, odboru výstavby a územního plánování – stavební úřad a Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje (bez dokladové části o jeho pořízení).

 

P o u č e n í

Proti Územnímu plánu Pátek vydanému formou opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek.

 

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky s oznámením o jeho vydání.

 

Jiří Bulušek - starosta                                  Iveta Zikmundová - místostarosta

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:


Příloha č. 1:        Dokumentace ÚP Pátek (textová a grafická část)

Příloha č. 2:        Dokumentace odůvodnění ÚP Pátek (textová a grafická část)

 

 

Vyvěšeno dne:    08. 09. 2015

Sejmuto dne:      23. 09. 2015

 

Naše značka:  0252/2015/OBEC                            V Pátku dne: 08.09.2015

                                                                                       

 

 

souborvelikost název
pdf 1,4 MB TEXTOVÁ ČÁST
pdf 715,7 kB 1_ZCU
pdf 813,2 kB 2_HLV
pdf 555,7 kB 3_VPS
pdf 738,9 kB 4_TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
pdf 1,0 MB 5_KOORDINAČNÍ VÝKRES
pdf 740,0 kB 6_ZÁBOR ZPF
pdf 4,1 MB 7_ŠIRŠÍ VZTAHY