Obec Pátek
AKTUALITY:
Prodej kaprů v Pátku
Místní organizace Českého rybářského svazu bude prodávat vánoční kapry v pátek 22. prosince 2023 cca od 9 hodin u...
Rozsvícení vánočního stromu v Pátku
Srdečně vás zveme na každoroční „Rozsvícení vánočního stromu v Pátku“. Tradičně se sejdeme první adventní neděli 3....
Integrovaná doprava Středočeského kraje
Dovolujeme si poslat další vydání informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující...
Vánoční tvoření pro děti i dospělé
Obec Pátek vás srdečně zve na akci "Vánoční tvoření pro děti i babičky", která se bude konat v pátek 1. prosince 2023 od 14 hodin ve...
Pečeme a zdobíme perníčky
Obec Pátek vás srdečně zve na akci "Pečeme a zdobíme perníčky", která se bude konat ve čtvrtek 23. listopadu 2023 od 14 hodin ve Spolkovém domě v...
Zájezd do divadla v Libici nad Cidlinou
Vážení spolubčané,  Obec Pátek pořádá v sobotu 9. prosince 2023 autobusový zájezd do Libice nad Cidlinou na divadelní...

všechny aktuality
Obec Pátek

Dětského klubu v Pátku

Pravidla Dětského klubu v Pátku

1. Dětský klub v Pátku je určen žákům základních škol (1. – 9. třída), přednostně s bydlištěm v obci Pátek a je zaměřen na zajištění potřeb dítěte na výchovu, na rozvoj schopností a volnočasových aktivit.

Dětský klub v Pátku personálně zajišťují dvě pracovnice (klubovnice).

Strava dítěte v Dětském klubu v Pátku není poskytovatelem zajišťována, výjimkou jsou příměstské tábory. Pitný režim je pro děti zajištěn bez omezení.

 

2. Provoz Dětského klubu v Pátku probíhá ve Spolkovém domě v Pátku od pondělí do pátku v době od 6,30 hodin do 17,30 hodin. Nekoná se v době svátků a prázdnin. O letních prázdninách pokračuje formou příměstských táborů.

 

3. Rodiče, případně zákonní zástupci přivádějí a vyzvedávají děti v předem stanoveném čase, který je možno vždy osobně nebo telefonicky domluvit.

 

4. Zákonní zástupci dítěte, které chce využívat služby Dětského klubu v Pátku, podá vyplněnou přihlášku pro příslušné pololetí školního roku, nebo pro konkrétní příměstský tábor. Při přihlášení dítěte je nutné v písemné přihlášce uvést individuální omezení jako je dieta, užívání léků, pohybové a jiné omezení.

 

Zákonní zástupci předávají děti do Dětského klubu v Pátku zdravé. V případě náznaků zdravotních problémů dítěte, budou rodiče telefonicky informováni a podle objektivního posouzení jsou povinni dítě z Dětského klubu v Pátku vyzvednout.

 

5. Platba za účast v Dětském klubu v Pátku je stanoveny na 1 000,- Kč na jednotlivé pololetí školního roku a je splatná do 1 měsíce od začátku nového pololetí školního roku. U příměstských táborů bude platba a termín jejího zaplacení stanoveny při vyhlášení jednotlivých příměstských táborů. V případě odhlášení dítěte z příměstského tábora do 7 dnů před jeho začátkem, bude si poskytovatel účtovat storno poplatek ve výši 50 % celkové částky.  

 

Platby lze hradit v hotovosti na Obecním úřadě Pátek nebo bezhotovostně na účet Obce Pátek číslo 7521191/0100 vedeného u Komerční banky a.s.

 

6. Děti se v Dětském klubu v Pátku chovají tak, aby neohrožovaly zdraví své ani zdraví ostatních dětí. Jsou pravidelně seznamovány s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a s postupy, která zvyšují jejich bezpečnost. Děti navštěvující Dětský klub v Pátku jsou připojištěny pouze na trvalé následky úrazu. Pečující osoby (klubovnice) byly proškoleny v rámci BOZP a PO.

 

7. Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí je nutné, aby děti měly přezůvky pro vnitřní prostory a vybavení odpovídající aktuálnímu počasí pro možnost pobytu venku (například na hřišti, či zahradě Mateřské školy Pátek).

 

8. Děti udržují v Dětském klubu v Pátku čistotu a pořádek. Poškození majetku hlásí děti pečujícím osobám. Poškodí-li dítě úmyslně nebo z nedbalosti majetek Dětského klubu v Pátku (Obce Pátek), hradí škodu zákonní zástupci.

 

9. V rámci Dětského klubu v Pátku nedoporučujeme používání mobilních telefonů, tabletů a obdobných multimediálních přístrojů. Děti mají možnost, pokud je mají u sebe, je při příchodu do klubu odevzdat pečující osobě (pro zamezení ztráty či poškození) a při odchodu je opět vyzvednout.

V případě, že tak neučiní, nenese poskytovatel Dětského klubu v Pátku odpovědnost za jejich ztrátu či poškození v průběhu pobytu dítěte v klubu. Pečující osoby nepřebírají odpovědnost za cenné předměty dětí (chytré hodinky, šperky, apod.). 

 

7. Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a citlivých údajů dětí i jejich zákonných zástupců využívajících služeb Dětského klubu v Pátku.

 

8. Platnost Pravidel Dětského klubu v Pátku je od 1. 1. 2023.