Obec Pátek
AKTUALITY:
Burza knih v Pátku
Máte domaknížky, které jste již přečetli a je Vám líto je vyhodi? Obecní knihovna v Pátku pořádá ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 17...
Ukliďme Pátek - pokračování...
Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem Pátku v rámci akce Ukliďme Česko. Protože se nepodařilo uklidit vše, budeme pokračovat v sobotu 27. dubna 2019....
TJ Pátek - víkendové zápasy
Mužstvo Pátek A sehraje v sobotu 20. dubna 2019 od 17 hodin  další mistrovské utkání. V rámci 18. kola krajské...
Sběrné místo v Pátku
Obec Pátek oznamuje, že sběrné místo bude v sobotu 20. dubna 2019 z provozních důvodů uzavřeno. Děkujeme za pochopení.
TJ Pátek - víkendový zápas
TJ Pátek Vás srdečně zve na víkendový zápas jarní části sezony 2018/2019.   Mužstvo Pátek A nastoupí v sobotu 13. dubna...
Mandaly v Pátku
Obec Pátek pořádá v sobotu 13. dubna 2019 od 18 hodin ve Spolkovém domě v Pátku kurz malování "mandal". Přijďte si užít pohodový...

všechny aktuality
Obec Pátek

Občanská poradna Nymburk

http://opnymburk.cz

Hlavním cílem činnosti Občanské poradny je poradenství i praktická pomoc občanům v tíživé životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Občanská poradna tak slouží pro občany v nesnázích, kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc v neustále se měnícím legislativním systému. Její služby nejsou omezeny regionálně, své služby poskytuje všem, kdo ji požádají o pomoc.

Dále přispívá k efektivnějšímu fungování státní správy a samosprávy a k rozvoji sociálních služeb, neboť analyzuje problémy občanů; na základě této analýzy pak může upozorňovat orgány státní správy a samosprávy na nedostatky legislativy a neřešené problémy občanů.

 

Základními principy občanského poradenství jsou bezplatnost, nestrannost (poradce neovlivňuje výběr řešení, pouze předkládá klientovi dostupné možnosti), nezávislost (poradna není součástí žádné jiné instituce) a důvěrnost (poradna je vázána mlčenlivostí v souvislosti s informacemi, které se dozví od klientů, ti mají dále právo vystupovat anonymně).

 

Občanská poradna poskytuje poradenství především v těchto oblastech:

·         ochrana spotřebitele,

·         trestní právo, 

·         bydlení,

·         pracovně právní vztahy a zaměstnanost,

·         občanskoprávní problematika,

·         majetkoprávní vztahy a náhrada škody,

·         problematika rodinného práva a mezilidských vztahů,

·         sociální oblast (sociální dávky a sociální pomoc),

·         oblast lidských práv, finanční a rozpočtová problematika (dluhy, půjčky, osobní bankrot),

·         zdravotnictví,

·         školství a vzdělávání,

·         ekologie, právo životního prostředí,

·         občanský soudní řád, exekuční řízení, výkon rozhodnutí,

·         základy práva ČR, právo EU, ústavní právo, veřejná správa apod.

 

Občané se na poradnu mohou obracet osobně, telefonicky, prostřednictvím dopisu či e-mailu.

 

Občanská poradna poskytuje uživatelům služby ve 4 kategoriích :

 

1. Informace = obecná informace na úrovni základního soc.poradenství

 

2. Rada = vychází z konkrétní situace klienta, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. Je orientovaná na řešení problému.

 

3. Aktivní pomoc - jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu klienta. Aktivní pomoc probíhá v prostorách poradny, příp. po dohodě s klientem i mimo tyto prostory.

 

Příklady:

- vyplňování formulářů a dotazníků klienta

- pomoc s psaním písemností a podání (včetně podrobného vysvětlení k aplikaci vzorů), psaní písemností a podání poradcem

- konzultace věcné správnosti různých písemností

- pomoc s výpočty a splátkovými kalendáři

- vysvětlování obsahu dokumentů

- zprostředkování pomoci u dalších institucí (telefonování, e-mail) a další

 

4. Asistence - je to činnost ve prospěch klienta vykonávaná mimo poradnu. Je to společný pojem pro doprovázení a vyjednávání.

 

4.1. Doprovázení – poradce doprovází klienta mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje, spíše je morální podporou.

 

4.2. Vyjednávání – poradce vyjednává v zájmu klienta s třetí stranou.

 

Poradna nezastupuje uživatele u soudu.

  

Metoda práce s uživatelem : Základní metodou práce s uživatelem je poradenský rozhovor. Další metodou práce s uživatelem je jeho zplnomocňování (uživatel je veden k samostatnému rozhodování) a komplexní přístup k němu a k jeho situaci. Všichni poradci musí projít školením ”Práce s uživatelem v občanském poradenství”, jehož náplní je i nácvik rozhovorů dle Eganova modelu. Poradci pravidelně absolvují také jiné typy školení. Občanská poradna důsledně a systematicky dbá na zvyšování kvalifikace poradců.

 

Dohoda o poskytování služeb je s uživatelem uzavírána ústně. Uživatel je při konzultaci seznámen poradcem s principy občanského poradenství, nabídkou služeb poradny, podmínkami pro jejich poskytování a s jejich rozsahem. Dále je seznámen s možností vystupovat anonymně. Nevystupuje-li uživatel anonymně, je s ním sepsán souhlas o poskytnutí osobních údajů.

Celý průběh jednání s uživatelem je zaznamenán do záznamového archu. Tento záznamový arch je na vyžádání uživateli k dispozici. Délka jeho archivace je 5 let. Záznamový arch je základním podkladem pro vyhodnocení sledovaných statistických údajů ve statistickém elektronickém programu v rámci Asociace občanských poraden.

 

Při řešení dané situace je uživateli většinou navrženo několik variant řešení a poradcem je současně upozorněn na jejich možné důsledky. Konečné rozhodnutí o řešení je ponecháno na uživateli. Uživatel je tak veden k samostatnému rozhodování. Jedním z důležitých výstupů poradenství je také to, že uživatel získává osobní zkušenosti v oblasti prevence – předcházení problémových situací zvažováním důsledků svých rozhodnutí. Složité případy poradci konzultují s právníkem.

 

a) Osobní konzultace v poradně : Uživatel je přijat ke konzultaci buď ihned po svém příchodu do poradny (je-li volno), nebo je objednán. Pokud se jedná o případ, který nestrpí odkladu, je uživatel zařazen mezi objednané uživatele, nebo je s ním jednáno i mimo časové intervaly pro přímou práci s uživateli služby. Objednávat se uživatel může osobně či telefonicky.Uživatel čeká na konzultaci v diskrétní čekárně. Délka konzultace je individuální, její trvání je ovlivněno složitostí případu (minimální doba je půl hodiny). Konzultace je prováděna v samostatné konzultovně, kde je přítomen jen uživatel a poradce. Poradce uživatele vyslechne a v průběhu vstupního rozhovoru prokonzultuje jeho zakázku, jeho očekávání pomoci od poradny a reálné možnosti poradny. Služba je uživateli poskytnuta buď ihned po první schůzce, nebo jedná-li se o složitější případ, případně je nutno vyhotovit písemné materiály, je s ním sjednána další schůzka.

 

b) Služba poskytovaná telefonicky : S uživatelem je na jeho přání konzultováno telefonicky. Pokud je případ složitější (např. je nutno nahlédnout do jeho písemných materiálů), je buď s uživatelem sjednána osobní schůzka v poradně, nebo návštěva poradce u uživatele v bytě.

 

c) Služba poskytovaná e-mailem : Pokud se uživatel obrátí na poradnu se žádostí o radu prostřednictvím internetu, odpovídá poradce také touto formou a to do týdne od termínu obdržení jeho e-mailu. V případě, že pro vyřešení případu je nutná delší doba, je uživatel služby o tomto e-mailem vyrozuměn.

 

d) Návštěva v bytě uživatele : uživatel si může vyžádat i osobní návštěvu poradce ve svém bytě. V tomto případě se návštěvy a konzultace účastní poradci dva (z důvodu bezpečnosti). Návrhy na řešení situace pak mohou být uživateli sděleny buď opět osobně v jeho bytě, nebo telefonicky.

 

e) Písemná korespondence : Poradce na obdržený písemný dotaz odpovídá také písemně a to do týdne ode dne obdržení dopisu. V případě, že pro vyřešení případu je nutná delší doba, je uživatel služby o tomto dopisem vyrozuměn.

 

Rozhodnutí o využití služeb poradny je plně na uživateli. Průběh poradenství sleduje dosažení osobních cílů uživatele a je plánován společně s uživatelem (práce s konkrétním uživatelem vychází z možností a schopností uživatele). Uživatel má možnost měnit své osobní cíle.

 

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu služby nebo způsob jejího poskytnutí, aniž by tím byli ohroženi. Na informačním panelu v čekárně poradny je volně přístupný text postupu pro vyřizování stížností uživatelů, včetně lhůt pro vyřízení stížnosti a forem vyjádření.

 

Kontakt:  

Občanská poradna Nymburk

nám. Přemyslovců 14/11
budova České spořitelny, 2. patro
288 02 Nymburk
tel:/fax: 325 511 148 (pouze v konzultačních hodinách)
mobil: 731 588 632(v průběhu celého týdne)
e-mail: info@opnymburk.cz
poradna.nymburk@centrum.cz

konzultační hodiny:
pondělí     9:00 - 12.30 a 13:30 - 17:00
středa       9:00 - 12:30
pátek        9:00 - 12:30 a 13:30 - 15:00