Obec Pátek
AKTUALITY:
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Drakiáda v Pátku
Obec Pátek pořádá již 12. ročník DRAKIÁDY, která se bude konat v sobotu 21. října 2017 od 14 hodin na fotbalovém hřišti.
Sběr papíru v MŠ Pátek
Sběr papíru v Mateřské škole Pátek proběhne ve středu 18. října 2017 od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Vybírá se novinový papír,...
Prodej objednaných brambor
Poděbradská blata, a.s. oznamují, že prodej objednaných brambor proběhne v pátek 6. října 2017 od 14 hodin do 16 hodin v sídle firmy Poděbradská...
Rodinný vinný festival s JON.CZ v Pátku 30.9. 2017
Hospůdka na hřišti v Pátku pořádá v sobotu 30. září 2017 od 10 hodin "Rodinný vinný festival s JON.CZ". V dopoledních hodinách...
Cvičení v Pátku
Obec Pátek pořádá bezplatné RYTMICKÉ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ vhodné pro všechny. Cvičení se bude konat od 3. října 2017...

všechny aktuality
Obec Pátek

Občanská poradna Nymburk

http://opnymburk.cz

Hlavním cílem činnosti Občanské poradny je poradenství i praktická pomoc občanům v tíživé životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Občanská poradna tak slouží pro občany v nesnázích, kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc v neustále se měnícím legislativním systému. Její služby nejsou omezeny regionálně, své služby poskytuje všem, kdo ji požádají o pomoc.

Dále přispívá k efektivnějšímu fungování státní správy a samosprávy a k rozvoji sociálních služeb, neboť analyzuje problémy občanů; na základě této analýzy pak může upozorňovat orgány státní správy a samosprávy na nedostatky legislativy a neřešené problémy občanů.

 

Základními principy občanského poradenství jsou bezplatnost, nestrannost (poradce neovlivňuje výběr řešení, pouze předkládá klientovi dostupné možnosti), nezávislost (poradna není součástí žádné jiné instituce) a důvěrnost (poradna je vázána mlčenlivostí v souvislosti s informacemi, které se dozví od klientů, ti mají dále právo vystupovat anonymně).

 

Občanská poradna poskytuje poradenství především v těchto oblastech:

·         ochrana spotřebitele,

·         trestní právo, 

·         bydlení,

·         pracovně právní vztahy a zaměstnanost,

·         občanskoprávní problematika,

·         majetkoprávní vztahy a náhrada škody,

·         problematika rodinného práva a mezilidských vztahů,

·         sociální oblast (sociální dávky a sociální pomoc),

·         oblast lidských práv, finanční a rozpočtová problematika (dluhy, půjčky, osobní bankrot),

·         zdravotnictví,

·         školství a vzdělávání,

·         ekologie, právo životního prostředí,

·         občanský soudní řád, exekuční řízení, výkon rozhodnutí,

·         základy práva ČR, právo EU, ústavní právo, veřejná správa apod.

 

Občané se na poradnu mohou obracet osobně, telefonicky, prostřednictvím dopisu či e-mailu.

 

Občanská poradna poskytuje uživatelům služby ve 4 kategoriích :

 

1. Informace = obecná informace na úrovni základního soc.poradenství

 

2. Rada = vychází z konkrétní situace klienta, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. Je orientovaná na řešení problému.

 

3. Aktivní pomoc - jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu klienta. Aktivní pomoc probíhá v prostorách poradny, příp. po dohodě s klientem i mimo tyto prostory.

 

Příklady:

- vyplňování formulářů a dotazníků klienta

- pomoc s psaním písemností a podání (včetně podrobného vysvětlení k aplikaci vzorů), psaní písemností a podání poradcem

- konzultace věcné správnosti různých písemností

- pomoc s výpočty a splátkovými kalendáři

- vysvětlování obsahu dokumentů

- zprostředkování pomoci u dalších institucí (telefonování, e-mail) a další

 

4. Asistence - je to činnost ve prospěch klienta vykonávaná mimo poradnu. Je to společný pojem pro doprovázení a vyjednávání.

 

4.1. Doprovázení – poradce doprovází klienta mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje, spíše je morální podporou.

 

4.2. Vyjednávání – poradce vyjednává v zájmu klienta s třetí stranou.

 

Poradna nezastupuje uživatele u soudu.

  

Metoda práce s uživatelem : Základní metodou práce s uživatelem je poradenský rozhovor. Další metodou práce s uživatelem je jeho zplnomocňování (uživatel je veden k samostatnému rozhodování) a komplexní přístup k němu a k jeho situaci. Všichni poradci musí projít školením ”Práce s uživatelem v občanském poradenství”, jehož náplní je i nácvik rozhovorů dle Eganova modelu. Poradci pravidelně absolvují také jiné typy školení. Občanská poradna důsledně a systematicky dbá na zvyšování kvalifikace poradců.

 

Dohoda o poskytování služeb je s uživatelem uzavírána ústně. Uživatel je při konzultaci seznámen poradcem s principy občanského poradenství, nabídkou služeb poradny, podmínkami pro jejich poskytování a s jejich rozsahem. Dále je seznámen s možností vystupovat anonymně. Nevystupuje-li uživatel anonymně, je s ním sepsán souhlas o poskytnutí osobních údajů.

Celý průběh jednání s uživatelem je zaznamenán do záznamového archu. Tento záznamový arch je na vyžádání uživateli k dispozici. Délka jeho archivace je 5 let. Záznamový arch je základním podkladem pro vyhodnocení sledovaných statistických údajů ve statistickém elektronickém programu v rámci Asociace občanských poraden.

 

Při řešení dané situace je uživateli většinou navrženo několik variant řešení a poradcem je současně upozorněn na jejich možné důsledky. Konečné rozhodnutí o řešení je ponecháno na uživateli. Uživatel je tak veden k samostatnému rozhodování. Jedním z důležitých výstupů poradenství je také to, že uživatel získává osobní zkušenosti v oblasti prevence – předcházení problémových situací zvažováním důsledků svých rozhodnutí. Složité případy poradci konzultují s právníkem.

 

a) Osobní konzultace v poradně : Uživatel je přijat ke konzultaci buď ihned po svém příchodu do poradny (je-li volno), nebo je objednán. Pokud se jedná o případ, který nestrpí odkladu, je uživatel zařazen mezi objednané uživatele, nebo je s ním jednáno i mimo časové intervaly pro přímou práci s uživateli služby. Objednávat se uživatel může osobně či telefonicky.Uživatel čeká na konzultaci v diskrétní čekárně. Délka konzultace je individuální, její trvání je ovlivněno složitostí případu (minimální doba je půl hodiny). Konzultace je prováděna v samostatné konzultovně, kde je přítomen jen uživatel a poradce. Poradce uživatele vyslechne a v průběhu vstupního rozhovoru prokonzultuje jeho zakázku, jeho očekávání pomoci od poradny a reálné možnosti poradny. Služba je uživateli poskytnuta buď ihned po první schůzce, nebo jedná-li se o složitější případ, případně je nutno vyhotovit písemné materiály, je s ním sjednána další schůzka.

 

b) Služba poskytovaná telefonicky : S uživatelem je na jeho přání konzultováno telefonicky. Pokud je případ složitější (např. je nutno nahlédnout do jeho písemných materiálů), je buď s uživatelem sjednána osobní schůzka v poradně, nebo návštěva poradce u uživatele v bytě.

 

c) Služba poskytovaná e-mailem : Pokud se uživatel obrátí na poradnu se žádostí o radu prostřednictvím internetu, odpovídá poradce také touto formou a to do týdne od termínu obdržení jeho e-mailu. V případě, že pro vyřešení případu je nutná delší doba, je uživatel služby o tomto e-mailem vyrozuměn.

 

d) Návštěva v bytě uživatele : uživatel si může vyžádat i osobní návštěvu poradce ve svém bytě. V tomto případě se návštěvy a konzultace účastní poradci dva (z důvodu bezpečnosti). Návrhy na řešení situace pak mohou být uživateli sděleny buď opět osobně v jeho bytě, nebo telefonicky.

 

e) Písemná korespondence : Poradce na obdržený písemný dotaz odpovídá také písemně a to do týdne ode dne obdržení dopisu. V případě, že pro vyřešení případu je nutná delší doba, je uživatel služby o tomto dopisem vyrozuměn.

 

Rozhodnutí o využití služeb poradny je plně na uživateli. Průběh poradenství sleduje dosažení osobních cílů uživatele a je plánován společně s uživatelem (práce s konkrétním uživatelem vychází z možností a schopností uživatele). Uživatel má možnost měnit své osobní cíle.

 

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu služby nebo způsob jejího poskytnutí, aniž by tím byli ohroženi. Na informačním panelu v čekárně poradny je volně přístupný text postupu pro vyřizování stížností uživatelů, včetně lhůt pro vyřízení stížnosti a forem vyjádření.

 

Kontakt:  

Občanská poradna Nymburk

nám. Přemyslovců 14/11
budova České spořitelny, 2. patro
288 02 Nymburk
tel:/fax: 325 511 148 (pouze v konzultačních hodinách)
mobil: 731 588 632(v průběhu celého týdne)
e-mail: info@opnymburk.cz
poradna.nymburk@centrum.cz

konzultační hodiny:
pondělí     9:00 - 12.30 a 13:30 - 17:00
středa       9:00 - 12:30
pátek        9:00 - 12:30 a 13:30 - 15:00